top of page

​Тези правила определят общите условия за наемане на оборудване/екипировка, предлагано от Ollie Moly. Когато взимате под наем оборудване/екипировка от Ollie Moly, Вие приемате всички условия за използване на оборудването/екипировката, както е посочено по-долу.

 

Общи условия

  • Когато наемате оборудването/екипировката то е в отлично състояние, което е отбелязано в споразумението. 

  • Вие се задължавате да върнете оборудването/екипировката на договорената дата, час и място в същото състояние, каквото е било към датата на наемане.

  • Вие носите пълна отговорност за наетото оборудване/екипировка през целия период на наемане и не се разрешава да предавате оборудването/екипировката на трети страни.

  • Вие сте отговорни да използвате оборудването/екипировката само на ски пистите. Не Ви препоръчваме да излизате извън пистите за ваша собствена безопасност и заради избягване на потенциални повреди на оборудването/екипировката.

  • С оборудването/екипировката за ски или сноуборд трябва да се отнасяте внимателно и отговорно, както Ви е обяснено от нашия екип в деня на наемане.

 

Сервизно обслужване по време на наемния период

При наемането оборудването е в отлично техническо състояние, но ако решите да го дадете за сервизно обслужване по време на употреба, ще бъдете таксувани със стандартната такса за сервизно обслужване. ПРЕПОРЪКА: За да извлечете най-доброто от оборудването си, се препоръчва да го донесете  за техническа проверка в магазина на всеки 2-3 дни каране. 

 

Задължителни документи

Лична карта или паспорт – само за представяне.

 

​Период на наемане

● В края на периода на наемане очакваме да получим оборудването/екипировката до 18:00 ч. на последния ден от периода на наемане.

● Минималният срок за наемане е описан в нашата Ценова листа. Трябва да върнете наетото оборудване/екипировка на определената дата и час. Закъснението при връщане се начислява като нов период на наемане, но не по-малко от стойността на едно дневно наемане. Ако върнете оборудването/екипировката преди края на периода на наемане, не се връщат суми.

● Ако решите да удължите периода на наемане, моля да ни информирате за това не по-късно от 18:00 ч. на договорения последен ден от периода на наемане.

● В случай на заболяване срещу предоставена лекарска бележка ще Ви таксуваме само до деня на връщане на оборудването/екипировката.

● Ако оборудването/екипировката не се използва поради лошо време, затворени лифтове или други обстоятелства, не се намалява таксата и не се възстановява сумата за деня. 

 

Съхранение на оборудването

Препоръчваме оборудването да се съхранява по начин, който да не позволи неговото открадване или загубване. Използвайте надеждни ски гардероби или сейфове. За да сте сигурни, че няма да стане объркване и да вземете друго оборудване, подреждайте го отделно и далеч от чуждо такова. Най-доброто решение е заключване на сноуборда или ските. Винаги внимавайте къде се намира наетото оборудване и го пазете, когато сте в обедна почивка и т.н. През нощта оборудването трябва да се съхранява в ски сейфовете или в хотелската стая. Също може да го оставите в магазина на Ollie Moly преди затварянето му в 18:00 ч.

 

Цени и условия на плащане

● Приемаме само плащания в брой. 

● Плащането се извършва в момента на получаване на оборудването/екипировката и при сключване на споразумението.

 

В случай на повреда

● В случай на повреда на нашето оборудване, моля да го донесете в магазина по най-бързия начин, за да установим щетите и да отстраним всички повреди, които могат да нарушат качеството на карането.

● В случай на необратими щети, кражба или счупване, Вие поемате разходите за ремонт или подмяна според Ценовата листа, изложена в магазина.

● Използването на оборудването по пътищата не е разрешено при никакви обстоятелства и ако установим, че оборудването ни се използва по такъв начин, ще Ви таксуваме за нанесените щети.

 

Заключителни клаузи

● Всички изменения и допълнителни бележки към споразумението, както и всички документи, потвърждаващи изпълнението му, са валидни, ако са представени в писмена форма и са подписани от упълномощени представители на страните.

● Всички спорове относно сключване, изменение, изпълнение или прекратяване на споразумението се разрешават чрез преговори между страните, а когато съгласието е непостижимо – от компетентния български съд.

bottom of page